KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

 Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uprzejmie informuje, że od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. pracownicy Inspekcji Handlowej nie będą obsługiwać interesantów w sposób bezpośredni (osobisty). Jednocześnie informujemy, że bez zmian udzielane będą porady pisemne i telefonicznie. Zapewniamy kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 i telefoniczny: 77 44 26 471.

 Wnioski o polubowne załatwienie sporu, wnioski do Stałego Sądu Polubownego  oraz skargi można nadawać przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP  na adres: /WIIHOpole/SkrytkaESP.

Można również skorzystać z poczty tradycyjnej wysyłając dokumenty na adres:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
ul. Mickiewicza 1
45-367 Opole

 

 Podstawy prawne:

 - ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842),
- ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.).

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.opole.wiih.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Dominika Piszczałka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 442 64 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje  o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole.

Siedziba urzędu znajduje się na parterze oraz I piętrze budynku użyteczności publicznej i ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek przy głównym wejściu od ul. Mickiewicza nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich lub windy umożliwiającej wjechanie na I piętro. Barierę stanowią schody wejściowe do budynku.Przy wejściu od podwórza – ul. Słowackiego - funkcjonuje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajduje się winda.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej stara się zapewnić dostęp alternatywny.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną od ulicy Mickiewicza. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny zapewniający miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduje się na I piętrze. Obsługa klientów realizowana jest na parterze budynku.

Brak odpowiednio dostosowanych sanitariatów dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, zwanego dalej „Inspektoratem”, określa organizację wewnętrzną, tryb pracy oraz zakres działania komórek organizacyjnych Inspektoratu.

§2

  1. Inspektorat działa na obszarze województwa opolskiego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1668, z późn. zm.), rozporządzeń wydanych na podstawie w/w ustawy, innych przepisów statutowych oraz niniejszego Regulaminu.
  2. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Opole.
  3. Inspektorat stanowi aparat pomocniczy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
  4. Inspektorat działa zgodnie z zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwanego dalej „Wojewódzkim Inspektorem”, uwzględniającymi kierunki działania i plany opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby określone przez Wojewodę Opolskiego.

§3

  1. Pracą Wojewódzkiego Inspektoratu kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy zastępcy oraz naczelników wydziałów i głównego księgowego.
  2. Wojewódzki Inspektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1,a także innych pracowników Inspektoratu, do załatwiania spraw, w tym do podejmowania decyzji w imieniu Wojewódzkiego Inspektora.
  3. Pracą wydziałów kierują naczelnicy wydziałów, z wyjątkiem Wydziału Budżetowo – Administracyjnego, którym kieruje główny księgowy.
  4. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1668, z późn. zm.) w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

    Czytaj więcej: Regulamin organizacyjny