Wniosek do Stałego Sądu Polubownego

pobierz dokument w formacie doc

pobierz dokument w formacie pdf

 

                                                                                                                            ……………….………………………………………..
(miejscowość, data)                    

 

Stały Sąd Polubowny

przy Wojewódzkim Inspektorze

Inspekcji Handlowej w Opolu

ul. Katowicka 1, 45-367 Opole

WNIOSKODAWCA:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………......................

(imię i nazwisko/nazwa firmy, adres)

 

DRUGA STRONA SPORU:

……………………………………………………...........

……………………………………………………...........

………………………………………………………………

………………………………………………………………

       (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres)

 

WNIOSEK O ROZPOZNANIE SPORU  PRZEZ STAŁY SĄD POLUBOWNY

Wartość przedmiotu sporu:  ……………………………………………………………………………………..

Wnoszę o: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………..………..………………..

                                                                                                                 (podpis wnioskodawcy)

 

Załączniki:

1) …….. odpis(y) wniosku dla strony przeciwnej
2) zapis na sąd polubowny (1 egzemplarz)

 

Pozostałe załączniki (np. kopia paragonu, umowy, reklamacji, odpowiedzi na reklamację):

3) …………………………………………………………………………………………………….       

4) …………………………………………………………………………………………………….

5) …………………………………………………………………………………………………….

6) …………………………………………………………………………………………………….       

 

Proszę zapoznać się z treścią dołączonej poniżej klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO[1]
przeznaczona dla konsumenta lub przedsiębiorcy
dotycząca rozpoznania sporu przez Stały Sąd Polubowny
działający przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu

     Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. dnia obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu,  ul. 1 Maja 1, 45 – 068 Opole - zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2)    Inspektor ochrony danych u Administratora, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , nr telefonu:(77) 44 25 998

3)    Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o rozpoznanie sporu przez Stały Sąd Polubowny działający przy Opolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej oraz w zapisie na Sąd Polubowny przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na organizowaniu i prowadzeniu stałych sądów polubownych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1063, z późn. zm.);

4)     Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione innym odbiorcom: pracownikom Administratora, wyznaczonemu składowi orzekającemu, drugiej stronie sporu, rzeczoznawcy (biegłemu) jeżeli zostanie w sprawie powołany oraz sądowi powszechnemu w przypadku prowadzenia przez ten sąd postępowania;

5)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są wskazane w pkt 3 przepisy prawa;

6)      podanie danych jest niezbędne do ich udostępniania innym odbiorcom, w celu określonym w pkt 3 klauzuli;

7)      posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

  przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

 Osobowych w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora niezgodnie z przepisami

 RODO1;

8)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu;

9)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn zm.) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, z późn. zm.).


[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1).