Zapis na Stały Sąd Polubowny

 pobierz dokument w formacie doc

 pobierz dokument w formacie pdf

 

 

                                                                                                                                                                           …………………………

                                                                                                                                                                                                          (miejscowość, data)

 

  Zapis na Sąd Polubowny

 

§ 1.

      Niniejszym wyrażamy zgodę na oddanie pod rozstrzygnięcie Stałego Sądu Polubownego sporu pomiędzy:

     ........................................................................................................................................................................................................

                            (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania powoda)

 - jako powodem,

a

 ............................................................................................................................................................................................................

                              (imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres zamieszkania/ siedziba)

 - jako pozwanym,

wynikającego z umowy sprzedaży/ o dzieło* zawartej między stronami w dniu ...............................

§ 2.

  1. Spór rozstrzygnie Stały Sąd Polubowny działający przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu.
  2. Stały Sąd Polubowny przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu działa na podstawie umowy z dnia 23 listopada 2017 r. o zorganizowaniu Sądu, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1668, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1356) oraz w pozostałym zakresie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.).

 § 3.

Treść regulaminu jest stronom znana.

 § 4

Zapis sporządzono w 1 egzemplarzu, załączonym do akt Stałego Sądu Polubownego.

 

...............................................                                                   ...................................................

 (imię, nazwisko i podpis powoda)                                                  (imię, nazwisko i podpis pozwanego
                                                                                                lub osoby reprezentującej pozwanego)

*) niepotrzebne skreślić